fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Budapest Investment Club
Diákszervezet (jogi személy: Youth Business Group Egyesület) által alkalmazott adatvédelmi
és adatkezelési elvekről.
A Youth Business Group Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) a
www.budapestinvestmentclub.hu weboldal (a továbbiakban: honlap) működtetése, hírlevél
szolgáltatása és a rendezvények lebonyolítása során a rendezvényekre regisztrálók és az
azokon részt vevők személyes adatait kezeli.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Youth Business Group Egyesület
Székhely és levelezési cím: 1026 Budapest, Hidász utca 35/B. 3. ajtó
Adószám: 18903159-2-41
Képviseli: Jankó Dániel, elnök
Email cím: vezetoseg@ybg.hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A rendezvényszervezéshez, hírlevélhez, egyéb regisztrációhoz kapcsolódóan a következő
személyes adatait kezelhetjük:
név, e-mail cím, (eseténként telefonszám), speciális igények (akadálymentes közlekedés, ételallergia).
A jelen tájékoztató 4.5. pontja szerinti adatkezeléshez a következő személyes adatait
kezeljük: név, e-mail cím.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen
módosítás vagy változás történne, kérem haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőségen.
Diákszervezet

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Rendezvényszervezés, hírlevél, egyéb regisztráció

4.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján
kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a
rendezvény regisztráció során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja (titulus, név, beosztás, intézmény, e-mail cím, telefonszám) esetén
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi
Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a
hozzájárulást bármikor visszavonhatja a vezetoseg@ybg.hu e-mail címre küldött e-mailben.
A fenti adatok megadása kötelező, ezek hiányában nem tud a rendezvényen részt venni.

4.2. Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységének disszeminálásához kapcsolódó
konferenciák, műhelyek, képzések és pályázati információs rendezvények lebonyolítása
lebonyolítása – beleértve a rendezvényekhez kapcsolódó utánkövető tevékenységet is – és
speciális igény esetén megfelelő étel vagy akadálymentes közlekedés biztosítása. A
rendezvények utánkövetése e-mailes megkeresés formájában történik, melyre történő
válaszadás önkéntes. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz
kötötten, kizárólag adott rendezvény megvalósítására használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem
használja illetve használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személy számára történő
kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön
előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor
egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe
szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli,
aki az e-mail címet regisztrálta.

4.5. A rendezvényre, illetve a hírlevél szolgáltatásra történő online regisztráció során Önnek
lehetősége van arra, hogy önkéntes alapon értesítést kérjen Adatkezelő hasonló témájú
rendezvényeiről. Az értesítés e-mailes formában történik, az Ön által megadott
elérhetőségen. Ezt a rendezvényre történő regisztráció során teheti meg, és így az ehhez
kapcsolódó adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor. Az Adatkezelő az Ön nevét és email címét kezeli. Az adatkezelés jogalapja
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi
Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.Ön a
hozzájárulást bármikor visszavonhatja a vezetoseg@ybg.hu e-mail címre küldött e-mailben.
Diákszervezet

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az Ön által megadott személyes adatok kezelése a rendezvény megvalósítását követő
szakmai értékelés lezárásáig tart, illetve amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy Adatkezelő
hasonló témájú rendezvényeiről értesítést küldjön Önnek, hozzájárulása 4.5 pontban foglalt
visszavonásáig.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak
megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.
Amennyiben valamely rendezvény esetében, szervezési okokból, harmadik szereplőnek
történő adattovábbítás történik, arról Önt Adatkezelő külön tájékoztatja.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt Önre vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a

7.3 pont szerinti
elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról,
az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az
Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról
és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.
Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos
intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét
és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására
megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
E-mail cím: vezetoseg@ybg.hu
Diákszervezet Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségen keresztül.

7.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését
kérni. Adatkezelő az vezetoseg@ybg.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.
Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja,
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja.

7.5. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg,
Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben
minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást
megtiltsa.

8.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az
adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív ez irányú kötelezettségeinek
teljesítésére.

8.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és
tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

© Budapest Investment Club